• Regulamin

Regulamin sklepu

I.Definicje

Zawarte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Sklep internetowy mimma.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mimma.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i zamawiać produkty znajdujące się w sklepie;

 3. Towar – produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym;

 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mimma, Joanna Niemiec-Pado, ul.Reduta 26A/15, 31-421 Kraków, NIP 7352500745, a Klientem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;

 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

 7. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym znajdują się dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, których ilość może być modyfikowana;

 11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mimma.pl;

 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mimma.pl

2.2.Sklep internetowy, działający pod nazwą Mimma.pl, prowadzony przez Mimma, Joanna Niemiec-Pado, ul.Reduta 26A/15, 31-421 Kraków; NIP 7352500745; REGON 384691883; konto bankowe: 76 1140 2004 0000 3602 7933 5518

2.3. Niniejszy Regulamin określa przedewszystkim:

2.3.1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.3.2. warunki zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta;

3.2. W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym należy wybrać jedną z opcji:

3.2.1. Zakupy bez rejestracji polegające na wypełnieniu formularza i podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta;

3.2.2. Zakupy po zarejestrowaniu i założeniu konta. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Klient zobowiązuje się do podania w trakcie rejestracji w sklepie internetowym aktualnych i prawdziwych danych, nienaruszających praw osób trzecich

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu mimma.pl lub mailowo: sklep@mimma.pl

4.2.W celu złożenia Zamówienia należy:

4.2.1. Będąc na stronie sklepu mimma.pl dokonać wyboru Towaru, a następnie przenieść go do "koszyka". W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

4.2.2. Nacisnąć przycisk “Zamawiam i płacę”oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

4.2.3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie;

4.2.4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie sklepu

4.3. Zamówienia można dokonać poprzez:

4.3.1. Zarejestrowanie i założenie konta na stronie sklepu;

4.3.2. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4.6. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).

4.7 Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia zamówienia. Czas ten może ulec zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie. O takich przypadkach Klient jest informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie z ustaleniem indywidualnego terminu realizacji zamówienia.

4.8 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.0 W uzasadnionych przypadkach Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia. 

 

V. Dostawa

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą: Kurier DPD 14,99 PLN, Kurier DHL - 14,99 PLN;  Kurier GLS - 14,99 PLN, Paczkomaty INPOSTwysyłka do paczkomatu -14,99 PLN. Kurier Inpost: 14,99 PLN. Darmowa przesyłka od 399,00 zł. 

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3 Termin wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w PLN i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.

6.2 Za zakupione towary Sklep wystawia Rachunek liczony wg cen brutto. Sklep nie wystawia faktury VAT.

6.3 Klient ma możliwość uiszczenia kwoty wskazanej w zamówieniu:

a) przelewem na numer konta bankowego 76 1140 2004 0000 3602 7933 5518

b) płatnością online w systemie Sky-Pay. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować sklep Mimma.pl o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4. Towar należy niezwłocznie odesłać na adres:

Mimma; Joanna Niemiec-Pado; ul. Reduta 26A/15; 31-421 Kraków

7.5. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7.6. Odesłany przez klienta towar do zwrotu nie może zawierać śladów użytkowania, zniszczenia i uszkodzenia. Opakowania, metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.

7.8. W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (wartość towaru brutto) wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm.

8.2. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi należy zgłosić reklamację: listem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@mimma.pl podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres: Mimma; Joanna Niemiec-Pado; ul.Reduta 26A/15; 31-421 Kraków

8.3. W momencie zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej.

Następnie Klient zostanie poproszony o przesłanie reklamowanego towaru na adres wskazany przez sklep w dodatkowej korespondencji.

8.4. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

8.5. W przypadku, gdy Sklep nie uznaje roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.6. Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

IX Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

9.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.