• Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować sklep Mimma.pl o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Towar należy niezwłocznie odesłać na adres: Mimma; Joanna Niemiec-Pado; ul.Reduta 26A/15; 31-421 Kraków

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Odesłany przez klienta towar do zwrotu nie może zawierać śladów użytkowania, zniszczenia i uszkodzenia. Opakowania, metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.

W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (wartość towaru brutto) wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Reklamacje dotyczące Towarów

Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm.

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi należy zgłosić reklamację: listem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@mimma.pl podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres: Mimma; Joanna Niemiec-Pado; ul.Reduta 26A/15; 31-421 Kraków

W momencie zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej.

Następnie Klient zostanie poproszony o przesłanie reklamowanego towaru na adres wskazany przez sklep w dodatkowej korespondencji.

W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

W przypadku, gdy Sklep nie uznaje roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

  • Sklep zamknięty

Sklep w trakcie budowy